дистанционное обучение

Хундулуг ада-иелер! 2022-2023 ооредилге чылынын эгезинде бистин садывыстын одалга системазын кылып турары биле уругларга дистанционно обучениени чорудар-дыр бис. Бо уеде силер уругларынар-биле бистин кижизидикчи башкыларывыстын арга-сумезин ажыглап чаа-чаа оюннарны, билиглерни кады шингээдип, уругларны алаактырып, кады ойнавышаан, ооредирин кузедивис. Мону кылыры берге-даа бол, уругларывысты деткип, кады бир демниг дыштанып, кижизидилгениң чыгдынган байлак аргалары-биле уругларывысты таныштыраалынар (баштак, чагыг, сургаал, йөрээл, угаадыг, сагындырыг, дилег, чеме, хоруг, көгүдүг, шоодуг дээш өске-даа аргалар) демниг-чорук. Уругларынар-биле ооренмишаан ойнаарынга ажыглаар шолулгелер (ссылкалар):

—Уругларынар-биле шимченгир оюннар ойнаксап турар болзунарза мону баскаш коруп болур силер: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/

—Чуруттунуксап турар болзунза, мону баскаш коруп болур силер: http://risuemdoma.com/video

-Солун номнар уругларынар-биле номчуксап турар болзунарза, мону баскаш коруп болур силер:https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/

— Солун аудиономнар уругларынар-биле дыннаксап турар болзунарза, мону баскаш коруп болур силер: https://deti-online.com/audioskazki/

— Уругларынар-биле танцылап-хоглексеп турар болзунарза, мону баскаш коруп болур : list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm